Disclaimer

Asklepios is in de Griekse mythologie
de god van geneeskunde en genezing.

Achtergrond en doel van website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website; mannenmetborstkanker.nl.

Door de toegang tot, het browsen, of het gebruik van deze website, erkent u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent met deze voorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Projectgroep mannenmetborstkanker.nl kan, zonder kennisgeving aan u, op elk moment deze voorwaarden en alle andere informatie op deze website, wijzigen.

Informatie

De website mannenmetborstkanker.nl bevat informatie voor patiënten, naasten, medische professionals en onderzoekers. De website mannenmetborstkanker.nl is door een projectgroep bestaande uit een psycholoog, chirurgisch oncoloog, epidemioloog, verpleegkundig specialist mammacare, en onderzoeker van het NKI-AVL en UMCU, en geadviseerd door andere professionals, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat de gegevens en informatie vrij zijn van fouten en omissies. De gegevens op deze website worden beschikbaar gesteld met als doel om de bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren over borstkanker bij mannen. Aan deze algemene informatie kan geen diagnostische, geen therapeutische en geen wetenschappelijke waarde worden gehecht. De informatie op deze website is dan ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (huis-)artsen, verpleegkundigen of andere zorgprofessionals. Aan bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te bespreken met een arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door projectgroep mannnenmetborstkanker.nl. Deze links zijn opgenomen om de gebruiker meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien projectgroep mannenmetborstkanker.nl geen zeggenschap over deze internetsites heeft, is projectgroep mannenmetborstkanker.nl niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid

Projectgroep mannenmetborstkanker.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is dan ook voor verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Ook wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie die via mannenmetborstkanker.nl wordt aangeboden.

Algemeen

Deze website bevat informatie die in eigendom is van projectgroep mannenmetborstkanker.nl. Deze site en alle inhoud van deze site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, verspreid, of worden gebruikt voor de creatie van afgeleide werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van projectgroep mannenmetborstkanker.nl. Projectgroep mannenmetborstkanker.nl verleent u niet- exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming voor toegang tot de website en tot de webpagina’s welke op deze site zijn weergegeven, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik van deze website. Deze verkrijgt deze toestemming onder de voorwaarde dat u geen wijzigingen maakt van de inhoud op deze website, dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact houdt, en onder de voorwaarde van uw aanvaarding van eventuele andere voorwaarden, bepalingen en mededelingen op deze website of anderszins uiteengezet in deze website.

Indien uw de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op deze site niet naleeft resulteert dit in de automatische beëindiging van de aan u toegekende rechten, zonder voorafgaande kennisgeving, en dient u onmiddellijk alle kopieën van de gedownloade materialen die in uw bezit of beheer zijn te vernietigen. Met uitzondering van de beperkte toestemming in de vorige paragraaf, verleent projectgroep mannenmetborstkanker.nl u geen expliciete of impliciete rechten of licenties onder auteursrechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten. U mag niets van de inhoud van deze website op een andere website of in andere media zichtbaar maken.

Alle links naar deze website moeten door de projectgroep mannenmetborstkanker.nl schriftelijk worden goedgekeurd.